Vilhelmina Model Forest

Ångermanälvsprojektet

BullerforsenVattenkraftutbyggnaden spelade en avgörande roll för industrialiseringen av Sverige och den är en klimatvänlig och förnybar energikälla. Vattenkraftproduktionen medför dock omfattande negativa konsekvenser för ekosystem och för biologisk mångfald i vattnet och i strandzonen i de vattendrag som regleras. Vattenregleringen har även inneburit minskade möjligheter till fiske. EU:s ramdirektiv för vatten pekar ut vattnet som en av de viktigaste strategiska frågorna för Europas framtid. Det huvudsakliga målet med direktivet är att alla vatten, både reglerade och oreglerade, ska uppnå god vattenstatus, men vattenresursen betraktas både som naturvärde och som en social och ekonomisk resurs, vilket medför att arbetet med att uppfylla "vattendirektivet" innebär många utmaningar. 

"Ångermanälvsprojektet" är den övergripande benämningen på ett arbete som pågått sedan 2005/2006, inom ramen för olika delprojekt, med syfte att undersöka om det finns möjlighet att återskapa en del av de naturvärden som fanns innan regleringen i Ångermanälven med fortsatt god elproduktion. Många organisationer, myndigheter, entreprenörer, föreningar och eldsjälar har medverkat i arbetet under årens lopp. Tre rapporter har producerats. Dessa utgår från inventeringar i fält, expertis, forskning och inte minst lokal kunskap - enligt den s.k. Ångermanälvsmodellen - och presenterar förslag på miljöförbättrande åtgärder i övre Ångermanälven, nedre Ångermanälven och Faxälven samt i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven. Arbetet med en rapport för återstående del av Fjällsjöälven pågår och förväntas färdigställas under hösten 2018. Som en följd av arbetet med dessa rapporter och en fortsättning på arbetet enligt modellen har även praktiska åtgärder genomförts i flera åar och bäckar.

Rapporter, broschyrer, postrar och andra dokument som producerats inom Ångermanälvsprojektet hittar Du HÄR.

 

©Grafiska Verkstan 2012

Top Desktop version